Controle van kmo’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting

24/01/2023 - Publié par : FiduPress < Retour Controle van kmo’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting brengt jaarlijks meer dan 13 miljard euro op en is één van de voornaamste bronnen van ontvangsten voor de Belgische Staat.

In een context waarbij onder andere het aantal medewerkers daalt, slaagt de FOD Financiën er niet in alle fiscale controles uit te voeren en garandeert hij onvoldoende dat de belastingplichtigen gelijk worden behandeld.

Inleiding

Het Rekenhof onderzocht het controlebeleid inzake de fiscale aangiften van kmo’s die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting (VenB) en de uitvoering ervan door de FOD Financiën.

Deze samenvattende pagina overloopt de voornaamste vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof.

Het Rekenhof analyseerde de VenB-controles die werden uitgevoerd tussen 2018 en 2020. De statistieken en vaststellingen op deze pagina hebben uitsluitend betrekking op die periode.

Een interactieve kaart toont het uitvoeringspercentage van de fiscale controles in de periode 2018-2019. In een nieuw venster kunt u een gedetailleerde versie openen om de uitvoeringspercentages per fiscaal risico te bekijken.

Een andere interactieve kaart toont hoeveel kmo’s gecontroleerd werden tussen 2018 en 2020. In een nieuw venster kunt u een gedetailleerde versie openen om de controlepercentages te bekijken naargelang van de grootte van de kmo’s.

De vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (VenB) brengt jaarlijks meer dan 13 miljard euro op en is één van de voornaamste bronnen van fiscale ontvangsten voor de Belgische Staat.

500.000 kmo’s dienen jaarlijks een aangifte voor de vennootschapsbelasting in. Dat is 98% van alle VenB-aangiften. De FOD Financiën kijkt meer dan 100.000 aangiften na, waarvan 35.000 à 52.000 verificaties worden uitgevoerd bij belastingcontroles door de controleteams.

Tussen 2017 en 2020 is het aantal gecontroleerde aangiften afgenomen, terwijl er meer aangiften worden ingediend.

Het controlebeleid van de FOD Financiën

De FOD Financiën hanteert een modern beleid voor de fiscale controle, dat in overeenstemming is met de internationale goede praktijken en dat is uitgesplitst in coherente en goed gedocumenteerde processen.

Het beleid berust op drie beginselen

Beter gerichte controles

Elk jaar moet een adequate selectie van kmo’s worden gecontroleerd om deze ertoe aan te zetten hun fiscale verplichtingen spontaan na te leven (fiscale discipline). 

Het is niet nodig alle kmo’s te controleren omdat bepaalde fiscale risico’s doeltreffender kunnen worden aangepakt via andere methodes

Gelijke behandeling

De controleurs moeten adequaat worden gespreid opdat eenzelfde fiscaal risico leidt tot een even grote kans op controle.

De controles moeten worden uitgevoerd aan de hand van gestandaardiseerde procedures.

Evenwicht tussen centrale selectie en lokale selectie

De FOD Financiën beheert de fiscale risico’s centraal. Indien mogelijk wordt 80 %van de werktijd besteed aan centraal geselecteerdefiscale controles. De overige 20 % mag worden besteed aan de lokale selectie, gemaakt door de veertien centra KMO van het land.

Het aantal medewerkers daalt, waardoor het aantal controles beperkt is

Er werd voor deze aanpak gekozen in een context waarbij het aantal controleurs van de centra KMO daalt (-21% in de periode 2016-2021). Die daling ging veel sneller dan bij de personeelsleden van de FOD Financiën en de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

Evolutie van het aantal controleurs (VTE) tussen 2016 en 2021

De FOD Financiën voerde een rendementsdrempel in om zijn beperkte middelen doeltreffend te gebruiken.

Volgens de algemene regel moeten enkel die controles van de centrale selectie worden uitgevoerd die meer opleveren per arbeidsdag dan die drempel (imperatieve opdrachten).

De minder rendabele controles komen in de lokale selectie terecht en zijn facultatief (indicatieve opdrachten).

De drempel werd berekend op basis van de uitvoeringskosten van de controles. De effecten ervan op de fiscale ontvangsten worden amper gemeten.

Hetzelfde geldt voor het controlebeleid: dat wordt opgevolgd aan de hand van talrijke performantie-indicatoren, maar die beslaan niet alle aspecten.

Retour