Investeer in de brusselse economie met de proxilening!

12/07/2022 - Publié par : FiduPress < Retour Investeer in de brusselse economie met de proxilening!

De Proxilening, die eind 2020 door de Brusselse regering werd gelanceerd, is een instrument waarmee Brusselse particulieren geld kunnen lenen aan Brusselse bedrijven en tegelijk fiscale voordelen genieten in de vorm van een jaarlijks belastingkrediet en een eventueel uniek belastingkrediet, bijvoorbeeld in geval van faillissement van het bedrijf. Een uitstekende investeringsoplossing voor Brusselaars die ambitieuze bedrijven in het gewest willen steunen. De crowdlendingplatforms vergemakkelijken bovendien de toegang tot dit instrument, zowel voor de onderneming als voor de particuliere kredietgever.

De Proxilening, die in 2020 tijdens de gezondheidscrisis in het leven werd geroepen, mobiliseert het spaargeld van particulieren (vaak '3F' genoemd, wat staat voor 'Family, Friends and Fools') om een zelfstandige of kmo-activiteit in Brussel te financieren.

Door deze lening toe te kennen, kan de Brusselse particuliere kredietgever een belastingvoordeel genieten in de vorm van een jaarlijks belastingkrediet. In voorkomend geval kan de kredietgever onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een eenmalig belastingkrediet, bijvoorbeeld wanneer de gefinancierde onderneming failliet gaat.

De registratie van Proxileningen en het bijhouden van het register van deze leningen zijn toevertrouwd aan het Brussels Waarborgfonds, dat wordt beheerd door finance&invest.brussels.

CONCREET

Er zijn twee oplossingen mogelijk voor de onderneming die een Proxilening wil krijgen: ofwel leent ze het gewenste bedrag rechtstreeks door een beroep te doen op vrienden en familie, ofwel doet ze een beroep op een crowdlendingplatform zoals Look & FinEcco Nova of Winwinner, dat haar in staat zal stellen haar actieradius uit te breiden en een hoger bedrag binnen te halen.

Zowel voor de onderneming als voor de particuliere kredietgever biedt dit soort platforms flink wat voordelen: enerzijds profiteert de onderneming van een zeer lage rentevoet en hoeft zij zich niet bezig te houden met het beheren en invoeren van verschillende leningen; anderzijds doet de particuliere kredietgever zijn investering in slechts enkele muisklikken en ontvangt hij een hoog rendement bestaande uit interesten en een belastingkrediet.

"Wij zorgen voor alles", zegt Maxime Housiaux, marketingverantwoordelijke bij Look & Fin. "Bij elk ondernemingsdossier dat we binnenkrijgen voeren we een zeer grondige analyse uit om alleen solide ondernemingen te selecteren die de lening zeker kunnen terugbetalen. Zodra de fondsenwerving goedgekeurd is, mobiliseren wij onze database van investeerders via een teaser die naar elk van hen wordt gestuurd. De Brusselse particulier die op het platform is ingeschreven en via de Proxilening in een project wenst te investeren, zal dit zeer gemakkelijk kunnen doen: wij zorgen voor de hele administratieve afhandeling tot en met de registratie van de lening bij finance&invest.brussels."

Om de betrouwbaarheid van de gefinancierde projecten aan te tonen, geeft Maxime Housiaux cijfers: "Het wanbetalingspercentage van bedrijven die van de diensten van ons platform hebben geprofiteerd, bedraagt sinds 2012, het jaar waarin Look & Fin werd opgericht, minder dan 2% en er was geen enkel geval van wanbetaling bij de gefinancierde Proxileningen."

Een ander voordeel voor de particuliere investeerder, aldus Maxime Housiaux, is het rendement. "Nu de inflatie sterk toeneemt en geld op spaarrekeningen bijna niets oplevert, kan de particuliere kredietgever dankzij de Proxilening profiteren van een rentevoet van 1,5%gecombineerd met een belastingvoordeel (in de vorm van een belastingkrediet) van 4% gedurende de eerste drie jaar en 2,5% in de volgende jaren. En als de onderneming toch in gebreke blijft bij de terugbetaling, komt het gewest tussen met een bijdrage van 30% op het terug te betalen kapitaal, in de vorm van een eenmalig belastingkrediet."

ENKELE VOORBEELDEN

Een fiduciaire deed een beroep op Look & Fin voor het financieren van een van zijn ontwikkelingsprojecten. "De voorbereiding van het dossier vooraf is van cruciaal belang. Dat is 80% van het werk. Die voorbereidingsfase van het dossier is echt essentieel voor een geslaagde fondsenwerving", zegt de partner in de fiduciaire. "Ten tweede konden we rekenen op de expertise van Look & Fin om investeerders aan te trekken. Dankzij hun pool van potentiële financierders hebben we ons financieringsdoel zeer snel bereikt."

Na de afronding van het financieringsproces informeert de onderneming de kredietgevers om de zes maandenover de voortgang van het project waarvoor zij het spaargeld van de particulieren heeft gemobiliseerd. "Zo kunnen we de geldschieters op de hoogte houden, maar ook geruststellen over de terugbetaling van de lening", benadrukt Stéphane Fievet.

De onderneming Skysun financierde een project om tegen eind 2020 fotovoltaïsche panelen te installeren op de slachthuizen in Anderlecht. "Het doel was om 300.000 euro te lenen", zegt Léopold Coppieters, medeoprichter van het in Brussel gevestigde bedrijf. "Dankzij het crowdlendingplatform Ecco Nova en de uitgebreide communicatie die we rond het project voerden ten tijde van de financieringsaanvraag, hebben we dit doel in 15 dagen kunnen bereiken. De mensen uit de buurt werden aangetrokken door het project en investeerden mee."

Het vervolg was erg helder voor het zonnepanelenbedrijf. "Naast het zoeken van geldschieters voor het project zorgt Ecco Nova ook voor het administratief beheer van de dossiers van het honderdtal kredietgevers." Net als Fiscal Team houdt Skysun de investeerders op de hoogte van de voortgang van het project. "Behalve posts op sociale netwerken sturen we regelmatig e-mails naar de geldschieters om hen te informeren over de voortgang van het project. Dat creëert een communitygevoel rond het project."

CONCLUSIE

De Proxilening is dus een interessante financieringsoplossing voor ondernemingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest én een voordelige investeringsoplossing voor Brusselaars. Wens je een deel van je spaargeld te beleggen in de vorm van een (of meerdere) Proxilening(en), neem dan contact op met finance&invest.brussels, dat je zal informeren over de verschillende crowlendingplatforms (zoals Look & Fin, Ecco Nova en Winwinner) en al je vragen over de Proxilening zal beantwoorden, met name wat betreft het operationele beheer van dit instrument.

PRAKTISCHE INFORMATIE OVER DE PROXILENING

KENMERKEN VAN DE LENING:

Looptijd : 5 of 8 jaar.

Rentevoet : Minstens 0,875% en maximaal 1,75% (wettelijk tarief van kracht voor het fiscale jaar 2020).

Doel : De kredietnemer gebruikt de geleende middelen uitsluitend om de activiteit van zijn onderneming uit te voeren.

Terugbetaling : De lening kan in één keer na deze vijf of acht jaar terugbetaald worden of volgens een maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingstabel. Mogelijke optie: er kan worden voorzien in een eenmalige vervroegde aflossing van het uitstaande saldo van hoofdsom en rente.

Achtergesteld karakter : de lening is achtergesteld ten aanzien van zowel de bestaande als de toekomstige schulden van de onderneming.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN

A) KREDIETNEMER

Wie?

 • Hij moet een kmo zijn die de vorm aanneemt van een rechtspersoon, een zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) of een vzw met een economische activiteit (zie de definitie van kmo in de wetteksten hieronder).
 • Hij moet ingeschreven zijn als onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Hij moet minstens één vestiging hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (een van de 19 gemeenten).
 • Hij moet de roerende voorheffing op de verschuldigde interesten op de Proxilening inhouden.

Bedrag?

 • Hij kan tot 31 december 2021 tot 300.000 euro lenen (alle Proxileningen samen). Na die datum is het bedrag maximaal 250.000 euro.

B) KREDIETGEVER

Wie?

 • De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn met verblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten) of daar gevestigd zijn voor de personenbelasting.
 • Hij kent de lening toe buiten zijn handels- of beroepsactiviteiten.
 • Hij mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn, noch een gelijkaardig mandaat uitoefenen binnen de kmo (rechtspersoon) die kredietnemer is.
 • De echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever mag evenmin aandeelhouder zijn of benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of houder van een gelijkaardig mandaat binnen de kmo (rechtspersoon) die kredietnemer is.
 • Hij mag niet de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer (natuurlijke persoon) zijn.
 • Hij mag niet tewerkgesteld zijn binnen de kmo.
 • Hij mag geen kredietnemer zijn van een andere Proxilening.

Bedrag?

 • Hij kan tot 75.000 euro/jaar toekennen, alle lopende Proxileningen samen. Vanaf 1 januari 2022 is dat bedrag beperkt tot 50.000 euro/jaar.
 • Hij kan een bedrag van maximaal 200.000 euro toekennen, alle lopende Proxileningen samen.

Voordelen?

 • Hij kan de eerste drie jaar een jaarlijks belastingvoordeel van 4% genieten en daarna van 2,5% voor de resterende jaren (zie voorbeeld van berekening van het belastingvoordeel in de FAQ).
 • Onder bepaalde voorwaarden (zie FAQ) kan hij een eenmalig belastingkrediet van 30% genieten op de definitief verloren hoofdsom, bijvoorbeeld in geval van een faillissement.

TE VOLGEN PROCEDURE

 • Afsluiten van de Proxilening via het online formulier
 • Verzending van de Proxileningovereenkomst en de aflossingstabel naar het Brussels Waarborgfonds
 • Registratie van de Proxilening
 • De kredietgever vult zijn belastingaangifte (PB) in om het jaarlijkse belastingkrediet te genieten

Het formulier en alle nuttige informatie zijn te vinden op:  https://www.finance.brussels/nl/proxilening/

Meer info: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de Proxilening en Circulaire 2021/C/10 over het belastingkrediet ‘Proxi-lening’ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bron

Retour